Logo

Grafik Dyżurów Pro

Grafik na czas...

:: Strona główna > Historia zmian

HISTORIA ZMIAN

+ dodano
* zmieniono/poprawiono
- usunięto

wersja 3.34 [03.11.2018]  
 
* wyliczanie normatywu dla wielomiesięcznego okresu rozliczeniowego
* logowanie za pomocą hasła
+ możliwość zakupu licencji obowiązującej przez rok
+ menu kontekstowe (pod prawym przyciskiem myszy) na liście pracowników
 
wersja 3.33 [21.09.2018]  
 
+ ostrzeżenie przed dwiema kolejnymi nocami działa również na przełomie miesięcy (jednocześnie otwartych)
* obliczanie normatywu miesięcznego przy włączonej opcji "bez świąt"
+ ostrzeżenie przed zbyt krótką przerwą w tygodniu grafikowym działa również na przełomie miesięcy (jednocześnie otwartych)
 
wersja 3.32 [13.07.2018]  
 
+ możliwość kontynuacji schematu pomiędzy kolejnymi automatycznymi rozłożeniami dyżurów pracownika
* ustalanie czasu trwania urlopu oraz rozpisywanie dyżurów "8" dla pracowników o niepełnym wymiarze etatu
* algorytm automatycznego rozdzielania dyżurów w zakresie dyżurów "8"
 
wersja 3.31 [22.05.2018]  
 
* istniejącą zmienną @_prac_suma_d, zwracającą ilość godzin dziennych wypracowanych w miesiącu można zawęzić do wybranych dni tygodnia, np. sobót @_prac_suma_d7, sobót i niedziel @_prac_suma_d71
+ nowy szablon wydruku: Karta ewidencji pracy pracowników 3
+ nowa zmienna: @_okres_suma_normatyw - normatyw grupy dla danego okresu
+ nowa zmienna: @_okres_normatyw - normatyw grupy dla danego miesiąca
+ nowa zmienna: @_symbol_dyzuru_8 - symbol dyżuru o czasie trwania dyżuru "8"
+ nowa zmienna: @_symbol_dyzuru_dopr - symbol dyżuru o czasie trwania równym dopracowaniu grupy
+ nowa zmienna: @_symbol_dyzuru_inny - symbol dyżuru o niestandardowym czasie trwania lub niestandardowej godzinie rozpoczęcia
+ nowa zmienna: @_ilosc_zmian - ilość zmian w danej grupie
 
wersja 3.30 [25.04.2018]  
 
+ możliwość automatycznego usuwania plików wydruków wygenerowanych na podstawie szablonów
* zapis danych pracowników w formacie utrudniającym odczytanie danych postronnym osobom
+ możliwość szybkiego ustalenia czasu trwania dyżuru równego dopracowaniu grupy
+ ostrzeżenie przed brakiem ciągłości dyżurów
+ ostrzeżenie przed zbyt dużą obsadą na zmianie (procentowo)
+ ostrzeżenie przed zbyt małą obsadą na zmianie (procentowo)
+ możliwość wyboru miejsca generowania wydruków ze statusem niezatwierdzony (klient/serwer)
+ możliwość określenia statusu tworzonego grafiku (niezatwierdzony/zatwierdzony)
+ nowa zmienna: @_status - status grafiku
+ nowy znacznik <_WOLNE_OPIS> pozwalający szybko stworzyć legendę z nazwami i symbolami urlopów występujących w danym grafiku
+ nowa zmienna: @_wolne_opis_symbol - symbol urlopu nadany przez użytkownika w oknie Konfiguracja. Zmienna musi się znaleźć pomiędzy znacznikami WOLNE_OPIS
+ nowa zmienna: @_wolne_opis_nazwa - nazwa urlopu nadana przez użytkownika w oknie Konfiguracja. Zmienna musi się znaleźć pomiędzy znacznikami WOLNE_OPIS
* algorytm automatycznego rozdzielania dyżurów
+ ostrzeżenie przed ilością dyżurów na zmianie większą od zakładanej
+ ostrzeżenie przed ilością dyżurów na zmianie mniejszą od zakładanej
- ostrzeżenie przed ilością dyżurów na zmianie różną od zakładanej
+ ustawienia ułatwiające pracę wielostanowiskową
* kopiowanie rozpisanych dyżurów w trakcie zmiany miesiąca
 
wersja 3.21 [12.02.2018]  
 
* usunięcie grupy nie powoduje usunięcia pracowników do niej należących
+ nowy znacznik <_WOLNE> pozwalający tworzyć wydruki dotyczące dni, w których trwa urlop
 
wersja 3.20 [26.01.2018]  
 
+ nowe zmienne dotyczące okresu rozliczeniowego
+ możliwość generowania podsumowania okresu rozliczeniowego, składającego się z kilku miesięcy
+ możliwość ustalenia wymiaru etatu pracownika niezależnie dla każdego miesiąca
+ nowa zmienna: suma_wypr_url - suma urlopów wszystkich pracowników w bieżącym miesiącu
* działanie zmiennych: @_suma_wypr, @_prac_suma_ab
 
wersja 3.11 [15.12.2017]  
 
+ możliwość usunięcia wszystkich dyżurów przypisanych do bieżącej grupy
+ możliwość usunięcia wszystkich dni wolnych przypisanych do bieżącej grupy
 
wersja 3.10 [27.11.2017]  
 
+ korzystanie z automatycznego rozpisywania dyżurów gdy pracownik ma już wstawione wolne lub dyżury
* wyświetlanie w ramce "Normatyw pracownika" wartości uwzględniających wszystkie grupy, do których należy pracownik
* aktualizacja wartości wyświetlanych na liście pracowników po automatycznym rozpisaniu dyżurów
 
wersja 3.03 [09.10.2017]  
 
+ reguła sprawdzająca ilość kolejnych niedziel z wstawionymi danemu pracownikami dyżurami
* działanie szablonu z listą godzin nadliczbowych
 
wersja 3.02 [08.09.2017]  
 
+ reguła sprawdzająca przydzielenie ustalonego przez uzytkownika wolnego w trakcie tygodnia grafikowego
* działanie szablonu z listą godzin nadliczbowych
 
wersja 3.01 [02.09.2017]  
 
+ możliwość ustalenia dni (poniedziałek, wtorek, itd.), w których zostaną automatycznie rozpisane dyżury dla pracownika
* błąd uniemożliwiający otwarcie okna edycji danych pracownika
 
wersja 3.00 [25.08.2017]  
 
+ możliwość samodzielnego nadawania nazw plikom z danymi rozpisanych dyżurów i wolnych
+ możliwość wskazania pliku, z którego mają być zaimportowane nadpracowania
+ możliwość tworzenia własnych reguł, na podstawie których będzie sprawdzony ułożony grafik
* dopracowanie dodawane pracownikowi uwzględnia już rozpisane dyżury i ew. nadpracowania z poprzedniego miesiąca